05
مه

زوران

گالری شیرین

نمایشگاه انفرادی نقاشی

•زمان: 6 الی 18 اردیبهشت – 1398
•ساعت: 11:00 تا 19:00
•آدرس: تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان سنایی، کوچه‌ی سیزدهم، پلاک ۵