05
مه

وارگه

گالری ایران‌ شهر

نمایشگاه انفرادی حجم

•زمان: 13 الی 31 اردیبهشت – 1398
•ساعت: 17:00 تا 20:00
•آدرس: تهران، خیابان کریم‌خان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، خیابان سپند، پلاک ۱/۶۹