16
مه

خطوط

گالری اعتماد نگارستان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

  • •زمان: ۲۰ اردیبهشت الی 7 خرداد – 1398
    •ساعت: 13:00 تا 19:00
    •آدرس: تهران، میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، باغ نگارستان